8. Wymagania kwalifikacyjne Oraz Thessaloniki Agenda powoływania Rzeczoznawców, specjalistów i weryfikatorów września

8.1 Kandydaci na Rzeczoznawców i specjalistów września powinni byc członkami września współpracy najmniej od roku.

8.2 Kandydaci na Rzeczoznawców powinni posiadać praktykę i udokumentowane osiągnięcia związane z wybranym działem specjalistycznym.

8.3 Kandydaci na specjalistów powinni posiadać kwalifikacje stosowne zrobić zakresu specjalności, o Które Się ubiegają, potwierdzone świadectwem uprawnień LUB ukończonych kursów Specjalistycznych uprawniających zrobić wykonywania określonych Prac, (NP. Uprawnienia zrobić wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie i Telekomunikacji, uprawnienia zrobić Dozoru i Eksploatacji Urządzeń Energetycznych LUB inne urządzenia).

8.4 Kandydaci na Rzeczoznawców i specjalistów składają WNIOSKI, wg załącznika 1, wraz z dokumentami potwierdzającymi wykształcenie, w biurze Oddziału, którego SĄ członkami.

8.5 Kandydaci na Rzeczoznawców dołączają zrobić wniosku autoreferat omawiający Przebieg pracy Zawodowej, dokonane osiągnięcia, wykaz ważniejszych opracowań, Ekspertyz i publikacji.

8.6 Kandydaci na specjalistów dołączają zrobić wniosku świadectwa formalne potwierdzające kwalifikacje związane z zakresem specjalności, o Które Się ubiegają.

8.7 WNIOSKI SĄ rozpatrywane przez Rade Ośrodka. Oddziały, nie nie posiadają ośrodków Które powinny przesłać WNIOSKI rzeczoznawstwa zrób ośrodków wskazanych przez Komisję kwalifikacyjna z Opinii ZARZĄDU Oddziału.

8.8 Rada Ośrodka opiniuje WNIOSKI kandydatów na Rzeczoznawców. WNIOSKI zaopiniowane Pozytywnie SĄ zrobić Komisji Kwalifikacyjnej przesyłane, a negatywnie - zwracane kandydatom z uzasadnieniem.

8.9 Upoważniona rada Ośrodka nadaje uprawnienia specjalisty LUB odrzuca wniosek, po zasięgnięciu Opinii weryfikatora odpowiedniego działu Specjalistycznego. Ośrodek powiadamia Biuro Izby o nadanych uprawnieniach.

Kandydaci na Rzeczoznawców 8,10 i specjalistów, ktorých WNIOSKI zostały ocenione negatywnie przez Rade Ośrodka, Moga ubiegać o nadanie im Się po upływie jednego uprawnień Roku. Maja rowniez Prawo Odwołania Się zrobić Komisji Kwalifikacyjnej w ciągu jednego miesiąca licząc od daty otrzymania decyzji.

8.11 Zaświadczenie o nadaniu uprawnień Rzeczoznawcy i legitymację / załącznik 21 przygotowuje Biuro Izby, przewodniczący podpisuje Komisji Kwalifikacyjnej. Biuro Izby powiadamia zainteresowany oddział o nadanych uprawnieniach.

8.12 Zaświadczenie o nadaniu uprawnień specjalisty i legitymację / załącznik 3 / przygotowuje ośrodek rzeczoznawstwa, podpisuje przewodniczący rady Ośrodka.

8,13 Zarządy oddziałów SĄ zobowiązane zrobić aktualizacji listy Rzeczoznawców i specjalistów Raz zrobić Roku.

8,14 Rzeczoznawcy i Specjaliści września Moga ubiegać o rozszerzenie uprawnień Się składając pisemne umotywowanie w biurze Oddziału. Postępowanie kwalifikacyjne Jak w pkt. 8.5.-8.12.

8.15 Na weryfikatorów Moga Być powołani o najwyższych kwalifikacjach Rzeczoznawcy i odpowiednim dorobku Zawodowych w działalności Izby Rzeczoznawców.

8,16 Weryfikatorów powołuje jest Komisja kwalifikacyjna na WNIOSKI rad ośrodków.

8,17 Kierownicy i zastępcy kierowników działów Specjalistycznych posiadają uprawnienia weryfikatora w Swoim dziale.

8,18 Skreślenie z liści Rzeczoznawców LUB specjalistów następuje w przypadkach:

1) na WŁASNY wniosek,

2) ustania członkostwa września,

3) nie nie wywiązywania Się z obowiązków Rzeczoznawcy LUB specjalisty,

4) nie nie przestrzegania regulaminu Izby,

5) postępowania narażającego Dobre imię wrześniu, sprzecznego z interesem września LUB naruszającego Thessaloniki Agenda etyki Zawodowej / w TYM ustaleń oo pkt. 9.9.7,

6) prawomocnego orzeczenia sadu koleżeńskiego września

 

Decyzję o skreśleniu podejmuje narządów, Który Nadal uprawnienia

Sponsorzy

Radio PIK
http://www.radiopik.pl/
Energo Partner
Eltax
4Service