馃搵 ZAPISZ SI臉 TERAZ
POLITYKA PRYWATNO艢CI STRONY INTERNETOWEJ SEP Bydgoszcz SPIS TRE艢CI:
 1. POSTANOWIENIA OG脫LNE
 2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
 3. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH STRONY INTERNETOWEJ
 4. ODBIORCY DANYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ
 5. PROFILOWANIENA STRONIE INTERNETOWEJ
 6. PRAWA OSOBY, KT脫REJ DANE DOTYCZ膭
 7. COOKIESNA STRONIE INTERNETOWEJ I ANALITYKA
 8. POSTANOWIENIA KO艃COWE
 1. POSTANOWIENIA OG脫LNE
 1. Niniejsza polityka prywatno艣ci Strony Internetowej ma charakter informacyjny, co oznacza, 偶e nie jest ona 藕r贸d艂em obowi膮zk贸w dla Us艂ugobiorc贸w Strony Internetowej. Polityka prywatno艣ci zawiera przede wszystkim zasady dotycz膮ce przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Stronie Internetowej, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa os贸b, kt贸rych dane dotycz膮, a tak偶e informacje w zakresie stosowania na Stronie Internetowej plik贸w cookies oraz narz臋dzi analitycznych.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za po艣rednictwem Strony Internetowej jest podmiot b臋d膮cy w艂a艣cicielem Strony Internetowej聽鈥 zwany dalej 鈥Administratorem鈥 i b臋d膮cy jednocze艣nie Us艂ugodawc膮 na Stronie Internetowej.
 3. Dane osobowe na Stronie Internetowej przetwarzane s膮 przez Administratora zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa, w szczeg贸lno艣ci zgodnie z rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych) 鈥 zwane dalej 鈥RODO鈥 lub 鈥Rozporz膮dzenie RODO鈥. Oficjalny tekst Rozporz膮dzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.
 4. Korzystanie ze Strony Internetowej, w tym zawieranie um贸w, jest dobrowolne. Podobnie zwi膮zane z tym podanie danych osobowych przez korzystaj膮cego ze Strony Internetowej Us艂ugobiorc臋 jest dobrowolne, z zastrze偶eniem dw贸ch wyj膮tk贸w: (1) zawieranie um贸w z Administratorem 鈥 niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na Stronie Internetowej oraz w Regulaminie Strony Internetowej i niniejszej polityce prywatno艣ci danych osobowych niezb臋dnych do zawarcia i wykonania Umowy o 艢wiadczenie Us艂ug lub innej umowy z Administratorem skutkuje brakiem mo偶liwo艣ci zawarcia tej偶e umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i je偶eli osoba, kt贸re dane dotycz膮 chce zawrze膰 dan膮 umow臋 z Administratorem, to jest zobowi膮zana do podania wymaganych danych. Ka偶dorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na Stronie Internetowej oraz w Regulaminie Strony Internetowej; (2) obowi膮zki ustawowe Administratora 鈥 podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikaj膮cym z powszechnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa nak艂adaj膮cych na Administratora obowi膮zek przetwarzania danych osobowych (np. w zakresie prowadzenia ksi臋gowo艣ci) i brak ich podania uniemo偶liwi Administratorowi wykonanie tych偶e obowi膮zk贸w.
 5. Administrator dok艂ada szczeg贸lnej staranno艣ci w celu ochrony interes贸w os贸b, kt贸rych przetwarzane przez niego dane osobowe dotycz膮, a w szczeg贸lno艣ci jest odpowiedzialny i zapewnia, 偶e zbierane przez niego dane s膮: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem cel贸w i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do cel贸w, w jakich s膮 przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umo偶liwiaj膮cej identyfikacj臋 os贸b, kt贸rych dotycz膮, nie d艂u偶ej ni偶 jest to niezb臋dne do osi膮gni臋cia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzanewspos贸bzapewniaj膮cyodpowiedniebezpiecze艅stwodanychosobowych,wtymochron臋przed niedozwolonymlubniezgodnymzprawemprzetwarzaniemorazprzypadkow膮utrat膮,zniszczeniemlub uszkodzeniem, za pomoc膮 odpowiednich 艣rodk贸w technicznych lub organizacyjnych.
 6. Uwzgl臋dniaj膮c charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolno艣ci os贸b fizycznych o r贸偶nym prawdopodobie艅stwie i wadze zagro偶enia, Administrator wdra偶a odpowiednie 艣rodki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywa艂o si臋 zgodnie z Rozporz膮dzeniem RODO i aby m贸c to wykaza膰. 艢rodki te s膮 w razie potrzeby poddawane przegl膮dom i uaktualniane. Administrator stosuje 艣rodki techniczne zapobiegaj膮ce pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesy艂anych drog膮 elektroniczn膮.
 7. Wszelkie s艂owa, wyra偶enia i akronimy wyst臋puj膮ce w niniejszej polityce prywatno艣ci i rozpoczynaj膮ce si臋 du偶膮 liter膮 (np. Us艂ugodawca, Strona Internetowa, Us艂uga Elektroniczna) nale偶y rozumie膰 zgodnie z ich definicj膮 zawart膮 w Regulaminie Strony Internetowej dost臋pnym na podstronach Strony Internetowej.
 1. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
 1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy 鈥 i w takim zakresie, w jakim 鈥 spe艂niony jest co najmniej jeden z poni偶szych warunk贸w: (1) osoba, kt贸rej dane dotycz膮 wyrazi艂a zgod臋 na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub wi臋kszej liczbie okre艣lonych cel贸w; (2) przetwarzanie jest niezb臋dne do wykonania umowy, kt贸rej stron膮 jest osoba, kt贸rej dane dotycz膮, lub do podj臋cia dzia艂a艅 na 偶膮danie osoby, kt贸rej dane dotycz膮, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezb臋dne do wype艂nienia obowi膮zku prawnego ci膮偶膮cego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezb臋dne do cel贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionych interes贸w realizowanych przez Administratora lub przez stron臋 trzeci膮, z wyj膮tkiem sytuacji, w kt贸rych nadrz臋dny charakter wobec tych interes贸w maj膮 interesy lub podstawowe prawa i wolno艣ci osoby, kt贸rej dane dotycz膮, wymagaj膮ce ochrony danych osobowych.
 2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga ka偶dorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatno艣ci. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Us艂ugobiorc贸w Strony Internetowej przez Administratora s膮 wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatno艣ci 鈥 w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
 1. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ
 1. Ka偶dorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z dzia艂a艅 podejmowanych przez danego Us艂ugobiorc臋 na Stronie Internetowej.
 2. Administrator mo偶e przetwarza膰 dane osobowe na Stronie Internetowej w nast臋puj膮cych celach, na nast臋puj膮cych podstawach oraz przez nast臋puj膮cy okres:
Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania danych
Wykonanie Umowy o 艢wiadczenie Us艂ug, innej umowy lub podj臋cie dzia艂a艅 na 偶膮danie osoby, kt贸rej dane dotycz膮, przed zawarciem umowy Artyku艂 6 ust. 1 lit. b) Rozporz膮dzenia RODO (wykonanie umowy) 鈥 przetwarzanie jest niezb臋dne do wykonania umowy, kt贸rej stron膮 jest osoba, kt贸rej dane dotycz膮, lub do podj臋cia dzia艂a艅 na 偶膮danie osoby, kt贸rej dane dotycz膮, przed zawarciem umowy Dane s膮 przechowywane przez okres niezb臋dny do wykonania, rozwi膮zania lub wyga艣ni臋cia w inny spos贸b zawartej umowy.
Udzielenie odpowiedzi na zapytanie przes艂ane do Administratora Artyku艂 6 ust. 1 lit. f) Rozporz膮dzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) 鈥 przetwarzanie jest niezb臋dne do cel贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionych interes贸w Administratora 鈥 polegaj膮cych na konieczno艣ci zapoznania si臋 z tre艣ci膮 zapytania nades艂anego przez osob臋, kt贸rej dane dotycz膮, za pomoc膮 Formularza Kontaktowego dost臋pnego na Stronie Internetowej, a nast臋pnie, je艣li jest to niezb臋dne, udzielenia na to zapytanie odpowiedzi Dane s膮 przechowywane przez czas potrzebny Administratorowi na zapoznanie si臋 z tre艣ci膮 zapytania osoby, kt贸rej dane dotycz膮, oraz udzielenie jej odpowiedzi, nie d艂u偶ej jednak ni偶 przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora w zwi膮zku z informacjami zawartymi w tym zapytaniu.
Marketing bezpo艣redni Artyku艂 6 ust. 1 lit. f) Rozporz膮dzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) 鈥 przetwarzanie jest niezb臋dne do cel贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionych interes贸w Administratora鈥 polegaj膮cych na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, jego Strony Internetowej oraz d膮偶eniu do sprzeda偶y us艂ug Dane s膮 przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie d艂u偶ej jednak ni偶 przez okres przedawnienia roszcze艅 Administratora w stosunku do osoby, kt贸rej dane dotycz膮, z tytu艂u prowadzonejprzez Administratora dzia艂alno艣ci gospodarczej. Okres przedawnienia okre艣laj膮 przepisy prawa, w szczeg贸lno艣ci Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszcze艅 zwi膮zanych z prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej wynosi trzy lata). Administrator nie mo偶e przetwarza膰 danych w celu marketingu bezpo艣redniego w przypadku wyra偶enia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osob臋, kt贸rej dane dotycz膮.
Marketing Artyku艂 6 ust. 1 lit. a) Rozporz膮dzenia RODO (zgoda) 鈥 osoba, kt贸rej dane dotycz膮 wyrazi艂a zgod臋 na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora Dane przechowywane s膮 do momentu wycofania zgody przez osob臋, kt贸rej dane dotycz膮 na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
Prowadzenie ksi膮g rachunkowych Artyku艂 6 ust. 1 lit. c) Rozporz膮dzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowo艣ci tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.) 鈥 przetwarzanie jest niezb臋dne do wype艂nienia obowi膮zku prawnego ci膮偶膮cego na Administratorze Dane s膮 przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazuj膮cymi Administratorowiprzechowywanie ksi膮g rachunkowych (5 lat, licz膮c od pocz膮tku roku nast臋puj膮cego po roku obrotowym, kt贸rego dane dotycz膮).
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszcze艅 jakie mo偶e podnosi膰 Administrator lub jakie mog膮 by膰 podnoszone wobec Administratora Artyku艂 6 ust. 1 lit. f) Rozporz膮dzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) 鈥 przetwarzanie jest niezb臋dne do cel贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionych interes贸w Administratora鈥 polegaj膮cych na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszcze艅, jakie mo偶e podnosi膰 Administrator lub jakie mog膮 by膰 podnoszone wobec Administratora Dane s膮 przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie d艂u偶ej jednak ni偶 przez okres przedawnienia roszcze艅 jakie mog膮 by膰 podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszcze艅 wobec Administratora wynosi sze艣膰 lat).
Korzystanie ze Strony Internetowej i zapewnienie jej prawid艂owego dzia艂ania Artyku艂 6 ust. 1 lit. f) Rozporz膮dzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) 鈥 przetwarzanie jest niezb臋dne do cel贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionych interes贸w Administratora 鈥 polegaj膮cych na prowadzeniu i utrzymaniu Strony Internetowej Dane s膮 przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie d艂u偶ej jednak ni偶 przez okres przedawnienia roszcze艅 Administratora w stosunku do osoby, kt贸rej dane dotycz膮, z tytu艂u prowadzonejprzez Administratora dzia艂alno艣ci gospodarczej. Okres przedawnienia okre艣laj膮 przepisy prawa, w szczeg贸lno艣ci Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszcze艅 zwi膮zanych z prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej wynosi trzy lata).
Prowadzenie statystyk i analiza ruchu na Stronie Internetowej Artyku艂 6 ust. 1 lit. f) Rozporz膮dzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) 鈥 przetwarzanie jest niezb臋dne do cel贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionych interes贸w Administratora 鈥 polegaj膮cych na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu na Stronie Internetowej celem poprawy funkcjonowania Strony Internetowej Dane s膮 przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie d艂u偶ej jednak ni偶 przez okres przedawnienia roszcze艅 Administratora w stosunku do osoby, kt贸rej dane dotycz膮, z tytu艂u prowadzonejprzez Administratora dzia艂alno艣ci gospodarczej. Okres przedawnienia okre艣laj膮 przepisy prawa, w szczeg贸lno艣ci Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszcze艅 zwi膮zanych z prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej wynosi trzy lata).
 1. ODBIORCY DANYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ
 1. Dla prawid艂owego funkcjonowania Strony Internetowej, w tym dla prawid艂owego 艣wiadczenia przez Administratora Us艂ug Elektronicznych, konieczne jest korzystanie przez Administratora z us艂ug podmiot贸w zewn臋trznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, podmiot obs艂uguj膮cy p艂atno艣ci). Administrator korzysta wy艂膮cznie z us艂ug takich podmiot贸w przetwarzaj膮cych, kt贸rzy zapewniaj膮 wystarczaj膮ce gwarancje wdro偶enia odpowiednich 艣rodk贸w technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spe艂nia艂o wymogi Rozporz膮dzenia RODO i chroni艂o prawa os贸b, kt贸rych dane dotycz膮.
 2. Przekazanie danych przez Administratora nie nast臋puje w ka偶dym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatno艣ci odbiorc贸w lub kategorii odbiorc贸w 鈥 Administrator przekazuje dane wy艂膮cznie wtedy, gdy jest to niezb臋dne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezb臋dnym do jego zrealizowania.
 3. Dane osobowe Us艂ugobiorc贸w Strony Internetowej mog膮 by膰 przekazywane nast臋puj膮cym odbiorcom lub kategoriom odbiorc贸w:
  1. podmioty obs艂uguj膮ce p艂atno艣ci elektroniczne lub kart膮 p艂atnicz膮 鈥 w przypadku Us艂ugobiorcy, kt贸ry korzysta ze Strony Interntetowej ze sposobu p艂atno艣ci elektronicznych lub kart膮 p艂atnicz膮, Administrator udost臋pnia zebrane dane osobowe Us艂ugobiorcy wybranemu podmiotowi obs艂uguj膮cemu powy偶sze p艂atno艣ci na Strone Internetowej na zlecenie Administratora w zakresie niezb臋dnym do obs艂ugi p艂atno艣ci realizowanej przez Us艂ugobiorc臋.
  2. dostawcy systemu ankiet opiniuj膮cych 鈥 w przypadku Us艂ugobiorcy, kt贸ry korzysta艂 z okre艣lonych Us艂ug Elektronicznych, Administrator mo偶e udost臋pnia膰 zebrane dane osobowe Us艂ugobiorcy wybranemu podmiotowi dostarczaj膮cemu system ankiet opiniuj膮cych zawarte Umowy na Stronie Internetowej na zlecenie Administratora w zakresie niezb臋dnym do wyra偶enia przez Us艂ugobiorc臋 opinii za pomoc膮 systemu ankiet opiniuj膮cych.
  3. dostawcy us艂ug zaopatruj膮cy Administratora w rozwi膮zania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umo偶liwiaj膮ce Administratorowi prowadzenie sprzeda偶y internetowej, w tym Strony Internetowej i 艣wiadczonych za jego po艣rednictwem Us艂ug Elektronicznych (w szczeg贸lno艣ci dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Strony Internetowej, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarz膮dzania firm膮 i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) 鈥 Administrator udost臋pnia zebrane dane osobowe Us艂ugobiorcy wybranemu dostawcy dzia艂aj膮cemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezb臋dnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejsz膮 polityk膮 prywatno艣ci.
  4. dostawcy us艂ug ksi臋gowych, prawnych i doradczych zapewniaj膮cy Administratorowi wsparcie ksi臋gowe, prawne lub doradcze (w szczeg贸lno艣ci biuro ksi臋gowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) 鈥 Administrator udost臋pnia zebrane dane osobowe Us艂ugobiorcy wybranemu dostawcy dzia艂aj膮cemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezb臋dnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejsz膮 polityk膮 prywatno艣ci.
  5. podmioty realizuj膮ce kursy i egzaminy na uprawnienia elektryczne聽鈥 w przypadku Us艂ugobiorcy, kt贸ry zg艂asza swoj膮 ch臋膰 udzia艂u w kursie online na uprawnienia elektryczne za pomoc膮 Formularza Kontaktowego korzystaj膮c z pomocy Administratora w celu koordynacji formalno艣ci wymaganych dla przyst膮pienia do kursu i egzaminu online warunkuj膮cego zdobycie uprawnie艅 elektrycznych, Administrator udost臋pniane zebrane dane osobowe Us艂ugobiorcy wybranemu podmiotowi odpowiedzialnemu za przeprowadzenie kursu oraz egzaminu Us艂ugobiorcy.
 1. PROFILOWANIE NA STRONIE INTERNETOWEJ
 1. Rozporz膮dzenie RODO nak艂ada na Administratora obowi膮zek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o kt贸rym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporz膮dzenia RODO, oraz 鈥 przynajmniej w tych przypadkach 鈥 istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a tak偶e o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, kt贸rej dane dotycz膮. Maj膮c to na uwadze, Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatno艣ci informacje dotycz膮ce mo偶liwego profilowania.
 2. Administrator mo偶e korzysta膰 na Stronie Internetowej z profilowania do cel贸w marketingu bezpo艣redniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotycz膮 zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy o 艢wiadczenie Us艂ug czy te偶 mo偶liwo艣ci korzystania z Us艂ug Elektronicznych na Stronie Internetowej. Efektem korzystania z profilowania na Stronie Internetowej mo偶e by膰 np. przypomnienie o niedoko艅czonych dzia艂aniach na Stronie Internetowej, przes艂anie rabatu albo propozycji us艂ugi, kt贸ra mo偶e odpowiada膰 zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub te偶 zaproponowanie lepszych warunk贸w w por贸wnaniu do standardowej oferty Strony Internetowej. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzj臋, czy b臋dzie chcia艂a skorzysta膰 np. z otrzymanej w ten spos贸b oferty lub rabatu.
 3. Profilowanie na Stronie Internetowej polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na Stronie Internetowej, czy te偶 poprzez analiz臋 dotychczasowych zakup贸w lub historii dzia艂a艅 podejmowanych na Stronie Internetowej. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby m贸c jej nast臋pnie przes艂a膰 np. kod rabatowy lub ofert臋.
 4. Osoba, kt贸rej dane dotycz膮, ma prawo do tego, by nie podlega膰 decyzji, kt贸ra opiera si臋 wy艂膮cznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywo艂uje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny spos贸b istotnie na ni膮 wp艂ywa.
 1. PRAWA OSOBY, KT脫REJ DANE DOTYCZ膭
 1. Prawo dost臋pu, sprostowania, ograniczenia, usuni臋cia lub przenoszenia 鈥 osoba, kt贸rej dane dotycz膮, ma prawo 偶膮dania od Administratora dost臋pu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni臋cia (鈥瀙rawo do bycia zapomnianym鈥) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a tak偶e ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczeg贸艂owe warunki wykonywania wskazanych wy偶ej praw wskazane s膮 w art. 15-21 Rozporz膮dzenia RODO.
 2. Prawo do cofni臋cia zgody w dowolnym momencie 鈥 osoba, kt贸rej dane przetwarzane s膮 przez Administratora na podstawie wyra偶onej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporz膮dzenia RODO), ma prawo do cofni臋cia zgody w dowolnym momencie bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem.
 3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 鈥 osoba, kt贸rej dane przetwarzane s膮 przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w spos贸b i trybie okre艣lonym w przepisach Rozporz膮dzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczeg贸lno艣ci ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.
 4. Prawo do sprzeciwu 鈥 osoba, kt贸rej dane dotycz膮, ma prawo w dowolnym momencie wnie艣膰 sprzeciw 鈥 z przyczyn zwi膮zanych z jej szczeg贸ln膮 sytuacj膮 鈥 wobec przetwarzania dotycz膮cych jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepis贸w. Administratorowi w takim przypadku nie wolno ju偶 przetwarza膰 tych danych osobowych, chyba 偶e wyka偶e on istnienie wa偶nych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrz臋dnych wobec interes贸w, praw i wolno艣ci osoby, kt贸rej dane dotycz膮, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze艅.
 5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpo艣redniego 鈥 je偶eli dane osobowe s膮 przetwarzane na potrzeby marketingu bezpo艣redniego, osoba, kt贸rej dane dotycz膮, ma prawo w dowolnym momencie wnie艣膰 sprzeciw wobec przetwarzania dotycz膮cych jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest zwi膮zane z takim marketingiem bezpo艣rednim.
 6. W celu realizacji uprawnie艅, o kt贸rych mowa w niniejszym punkcie polityki prywatno艣ci mo偶na kontaktowa膰 si臋 z Administratorem poprzez przes艂anie stosownej wiadomo艣ci pisemnie lub poczt膮 elektroniczn膮 na adres Administratora wskazany na wst臋pie polityki prywatno艣ci.
 1. COOKIES NA STRONIE INTERNETOWEj I ANALITYKA
 1. Pliki Cookies (ciasteczka) s膮 to niewielkie informacje tekstowe w postaci plik贸w tekstowych, wysy艂ane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzaj膮cej Stron臋 Internetow膮 (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy te偶 na karcie pami臋ci smartfonu 鈥 w zale偶no艣ci z jakiego urz膮dzenia korzysta odwiedzaj膮cy Stron臋 Internetow膮). Szczeg贸艂owe informacje dot. plik贸w Cookies, a tak偶e histori臋 ich powstania mo偶na znale藕膰 m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
 2. Pliki Cookies, kt贸re mog膮 by膰 wysy艂ane przez stron臋 Stron臋 Internetow膮, mo偶na podzieli膰 na r贸偶ne rodzaje, wed艂ug nast臋puj膮cych kryteri贸w:
Ze wzgl臋du na ich dostawc臋:

w艂asne (tworzone przez Stron臋 Internetow膮 Administratora) oraz

nale偶膮ce do os贸b/podmiot贸w trzecich (innych ni偶 Administrator)

Ze wzgl臋du na ich okres przechowywania na urz膮dzeniu osoby odwiedzaj膮cej Stron臋 Internetow膮:

sesyjne (przechowywane do czasu wylogowania si臋 ze Strony Internetowej lub wy艂膮czenia przegl膮darki internetowej) oraz

sta艂e (przechowywane przez okre艣lony czas, zdefiniowany przez parametry ka偶dego pliku lub do czasu r臋cznego usuni臋cia)

Ze wzgl臋du na cel ich stosowania:

niezb臋dne (umo偶liwiaj膮ce prawid艂owe funkcjonowanie Strony Internetowej),

funkcjonalne/preferencyjne (umo偶liwiaj膮ce dostosowanie Strony Internetowej do preferencji osoby odwiedzaj膮cej stron臋),

analityczne i wydajno艣ciowe (gromadz膮ce informacje o sposobie korzystania ze Strony Internetowej),

marketingowe, reklamowe i spo艂eczno艣ciowe (zbieraj膮ce informacje o osobie odwiedzaj膮cej Strony Internetowej w celu wy艣wietlania tej osobie spersonalizowanych reklam i prowadzenia innych dzia艂a艅 marketingowych w tym r贸wnie偶 na stronach internetowych odr臋bnych od Strony Internetowej, takich jak portale spo艂eczno艣ciowe)

 1. Administrator mo偶e przetwarza膰 dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzaj膮cych ze Strony Internetowej w nast臋puj膮cych konkretnych celach:
Cele stosowanie plik贸w Cookies na Stronie Internetowej Administratora
zapami臋tywania danych z wype艂nianych formularzy, ankiet lub danych logowania do Strony Internetowej (pliki Cookies niezb臋dne lub/i funkcjonalne/preferencyjne)
dostosowywania zawarto艣ci Strony Internetowej do indywidualnych preferencji Us艂ugobiorcy (np. dotycz膮cych kolor贸w, rozmiaru czcionki, uk艂adu strony) oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej (pliki Cookies funkcjonalne/preferencyjne)
prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiaj膮cych spos贸b korzystania ze Strony Internetowej (pliki Cookies statystyczne)
remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzaj膮cych Stron臋 Internetow膮 poprzez anonimow膮 analiz臋 ich dzia艂a艅 (np. powtarzaj膮ce si臋 wizyty na okre艣lonych stronach, s艂owa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowa艅, tak偶e wtedy kiedy odwiedzaj膮 oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Ireland Ltd. oraz Facebook Ireland Ltd. (pliki Cookies marketingowe, reklamowe i spo艂eczno艣ciowe)
 1. Sprawdzenie w najpopularniejszych przegl膮darkach internetowych, jakie pliki Cookies (w tym okres funkcjonowania plik贸w Cookies oraz ich dostawca) s膮 wysy艂ane w danej chwili przez Stron臋 Internetow膮 jest mo偶liwe w nast臋puj膮cy spos贸b:
W przegl膮darce Chrome: (1) w pasku adresu kliknij w ikonk臋 k艂贸dki po lewej stronie, (2) przejd藕 do zak艂adki 鈥濸liki cookie鈥. W przegl膮darce Firefox: (1) w pasku adresu kliknij w ikonk臋 tarczy po lewej stronie, (2) przejd藕 do zak艂adki 鈥濪opuszczone鈥 lub 鈥瀂ablokowane鈥, (3) kliknij pole 鈥濩iasteczka 艣ledz膮ce mi臋dzy witrynami鈥, 鈥濫lementy 艣ledz膮ce serwis贸w spo艂eczno艣ciowych鈥 lub 鈥濼re艣ci z elementami 艣ledz膮cymi鈥 W przegl膮darce Internet Explorer: (1) kliknij menu 鈥濶arz臋dzia鈥, (2) przejd藕 do zak艂adki 鈥濷pcje internetowe鈥, (3) przejd藕 do zak艂adki 鈥濷g贸lne鈥, (4) przejd藕 do zak艂adki 鈥濽stawienia鈥, (5) kliknij pole 鈥濿y艣wietl pliki鈥
W przegl膮darce Opera: (1) w pasku adresu kliknij w ikonk臋 k艂贸dki po lewej stronie, (2) przejd藕 do zak艂adki 鈥濸liki cookie鈥. w przegl膮darce Safari: (1) kliknij menu 鈥濸referencje鈥, (2) przejd藕 do zak艂adki 鈥濸rywatno艣膰鈥, (3) kliknij w pole 鈥瀂arz膮dzaj danymi witryn鈥 Niezale偶nie od przegl膮darki, za pomoc膮 narz臋dzi dost臋pnych np. na stronie: https://www.cookiemetrix.com/lub:https://www.cookie-checker.com/
 1. Standardowo wi臋kszo艣膰 przegl膮darek internetowych dost臋pnych na rynku domy艣lnie akceptuje zapisywanie plik贸w Cookies. Ka偶dy ma mo偶liwo艣膰 okre艣lenia warunk贸w korzystania z plik贸w Cookies za pomoc膮 ustawie艅 w艂asnej przegl膮darki internetowej. Oznacza to, 偶e mo偶na np. cz臋艣ciowo ograniczy膰 (np. czasowo) lub ca艂kowicie wy艂膮czy膰 mo偶liwo艣膰 zapisywania plik贸w Cookies 鈥 w tym ostatnim wypadku jednak mo偶e to mie膰 wp艂yw na niekt贸re funkcjonalno艣ci Strony Internetowej.
 2. Ustawienia przegl膮darki internetowej w zakresie plik贸w Cookies s膮 istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plik贸w Cookies przez Stron臋 Internetow膮鈥 zgodnie z przepisami taka zgoda mo偶e by膰 r贸wnie偶 wyra偶ona poprzez ustawienia przegl膮darki internetowej. Szczeg贸艂owe informacje na temat zmiany ustawie艅 dotycz膮cych plik贸w Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przegl膮darkach internetowych dost臋pne s膮 w dziale pomocy przegl膮darki internetowej.
 1. Administrator mo偶e korzysta膰 na Stronie Internetowej z us艂ug Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firm臋 Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) oraz us艂ug Hotjar dostarczanych przez firm臋 Hotjar Limited (Level 2, St Julian鈥檚 Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian鈥檚 STJ 1000, Malta). Us艂ugi te pomagaj膮 Administratorowi prowadzi膰 statystyki i analizowa膰 ruch na Stronie Internetowej. Gromadzone dane przetwarzane s膮 w ramach powy偶szych us艂ug do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Stron膮 internetow膮 i analizie ruchu na Stronie Internetowej. Dane te maj膮 charakter zbiorczy. Administrator korzystaj膮c z powy偶szych us艂ug na Stronie Internetowej gromadzi takie dane jak 藕r贸d艂a i medium pozyskania odwiedzaj膮cych Stron臋 Internetow膮 oraz spos贸b ich zachowania na Stronie Internetowej, informacje na temat urz膮dze艅 i przegl膮darek z kt贸rych odwiedzaj膮 stron臋, IP oraz domen臋, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, p艂e膰) i zainteresowania.
 2. Mo偶liwe jest zablokowanie w 艂atwy spos贸b przez dan膮 osob臋 udost臋pniania do Google Analytics informacji o jej aktywno艣ci na Stronie Internetowej 鈥 w tym celu mo偶na na przyk艂ad zainstalowa膰 dodatek do przegl膮darki udost臋pniany przez firm臋 Google Ireland Ltd. dost臋pny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
 1. POSTANOWIENIA KO艃COWE
Strona Internetowa mo偶e zawiera膰 odno艣niki do innych stron internetowych. Administrator namawia, by po przej艣ciu na inne strony, zapozna膰 si臋 z polityk膮 prywatno艣ci tam ustalon膮. Niniejsza polityka prywatno艣ci dotyczy tylko Strony Internetowej Administratora.
Certyfikowany kurs i egzamin online
z gwarancj膮 zwrotu pieni臋dzy*

Wybierz kurs, wype艂nij formularz i zdob膮d藕 uprawnienia G1, G2 i G3

369 z艂
+369 z艂
+499 z艂
+99 z艂

369 z艂
+369 z艂

369 z艂
+369 z艂

Wybierz form臋 p艂atno艣ci

Op艂ata za egzamin z eksploatacji lub dozoru p艂atna jest po kursie. *Z nami masz 100% gwarancj臋 zdania egzaminu albo zwrot ca艂o艣ci kwoty za kurs (czytaj wi臋cej w Regulaminie strony).